انواع باکس های تولیدی:

تیپ 1 : 120*80*80 سانتی متر به ضخامت 20 سانتی متر 

تیپ 2 : 150*100*100 سانتی متر به ضخامت 20 سانتی متر

تیپ 3 : 100*200*300 سانتی متر به ضخامت 30 سانتی متر

تیپ 4 : 150*200*200 سانتی متر به ضخامت 25 سانتی متر

تیپ 5 : 235*100*100 سانتی متر به ضخامت 20 سانتی متر

تیپ 6 : 100*300*400 سانتی متر به ضخامت 30 سانتی متر

کلیه باکس های تولیدی در دو لایه آرماتور بندی گردیده و عیار بتن 350 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.